TA Koučing

TAUS PROGRAM EDUKACIJE ZA KOUČING IZ TRANSAKCIONE ANALIZE

SERTIFIKAT KURS

koji vodi do zvanja

Akreditovanog kouča u Srbiji

Potpuno usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.


UPSKS ima status nacionalne asocijacije pri EAC.
Kurs je akreditovan od strane Akreditacionog komiteta UPSKS.
Autor kursa je Doc.dr Kristina Brajović Car, Sertifikovani Transakcioni analitičar za psihoterapiju i sistemski
porodični savetnik, trener bazičnog 101 kursa iz TA i trener pod supervizijom naprednog kursa iz TA
Evropske asocijacije za Transakcionu analizu;
Prof.dr Aleksandra Đurić, Sertifikovani psihološki savetnik u okviru Udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije i Evropske asocijacije za savetovanje, psihoterapeut pod supervizijom iz oblasti TA, predsednik UO TAUS-a (Regionalne asocijacije za Transakcionu analizu).

KONTAKT: email 202taus@gmail.com Tel: 060 1470246

Ukupni kurs se sastoji od 950 sati, 450 sati kursnog rada, 450 sati supervizirane prakse i 50 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta. Traje od 3 do 6 godina.

Program edukacije sastoji se iz tri nivoa:

Osnovni nivo edukacije – „Basic level“ edukacije za life coach (lajf kouč)

podrazumeva uspešno završen uvodni kurs (TA 101) iz Transakcione analize (u daljem tekstu TA) kao početni nivo u upoznavanju osnovih TA koncepata, razradu bazičnih koncepata, kao i razumevanje njihove primene u praksi. „Basic level“ za life coach u oblasti transakcione analize, podrazumeva 80 časova edukacije, 100 časova praktične primene bazičnih lajf kouč koncepata u praksi, 10 časova supervizije.

Napredni nivo edukacije – Life coach Praktičar u oblasti TA
podrazumeva 160 časova edukacije, 200
časova praktične primene lajf kouč koncepata u praksi, najmanje 20 časova supervizije i 25 časova
ličnog rada u ulozi klijenta.

Profesionalni nivo edukacije – Life coach u oblasti TA

podrazumeva 450 časova edukacije, 450 časova praktične primene lajf kouč koncepata u praksi, najmanje 45 časova supervizije i 50 sati ličnog rada u ulozi klijenta.
Pored minimalnih zahteva u broju sati edukacije, praktične primene, ličnog rada i supervizije, što je u
skladu sa zahtevima i standardima Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, kao i sa
zahtevima i standardima Evropske Asocijacije za savetovanje, za dobijanje sertifikata, u skladu sa
odgovarajućim nivom znanja i veština, potrebno je:

• Za Sertifikat za Osnovni nivo edukacije – Basic level sertifikat edukacije za lajf kouč u oblasti TA
potrebno je da polaznici odgovore na deset unapred definisanih pitanja koja ispituju poznavanje i
razumevanje teorijskog znanja, ali ujedno zahtevaju i poznavanje praktične primene lajf kouč
koncepata u praksi.
• Za Sertifikat za Napredni nivo edukacije – Life coach Praktičara u oblasti TA potrebno je da
polaznici napišu jednu studiju slučaja „case study“ kao prikaz praktične primene nekog od definisanih
modula (npr. procesni model komunikacije u TA kao lajf kouč tehnika; Model aktivnog slušanja i
njegova primena u praksi; Matrica otpisivanja kao osnov za razumevanje ljudske motivacije;
Ekonomija socijalne stimulacije kao model za razumevanje ljudske motivacije; Prepoznavanje „udice
i slabosti“ kao način prepoznavanja psiholoških igara; Razumevanje G-formule kao preventivnog
sredstva za upravljanje psihološkim igrama; Dramski trougao kao rizik za ulazak u konflikt;
Pregovaranje kao model prevazilaženja konfliktnih situacija; Razumevanje grupne strukture, grupne
dinamike i grupne kohezije; Ugovori o promeni u radnim organizacijama; „Pobednički i gubitnički“
životni scenario kao osnova uspeha i neuspeha).
• Za Sertifikat za profesionalni nivo edukacije – Life coach u oblasti TA, potrebno je da se napiše studija
slučaja „case study“ (opisana u prethodnom pasusu), i uz to da se prilože snimci praktičnog rada i
primene lajf kouč koncepata sa klijentima u praksi uz usmeni ispit.


Kursni rad se sastoji od grupnih razmatranja kursnih tema, predavanja, seminara, itd., kao i praktičnih vežbi sa ulogama kouča, klijenta i posmatrača.
Osim toga:
– Potpisuje se kodeks etike i prakse
– Uplaćuje se profesionalno osiguranje (ukoliko je moguće)
– Nastavlja se sa stručnim usavršavanjem
– Nastavlja se sa supervizijom


TEME

(Spisak tema može biti neznatno dopunjavan i menjan tokom vremena):


1. Pojam i modeli komunikacije kao osnove razumevanja procesa komunikacije
2. Ego stanja u TA i njihova primena kao lajf kouč strategija
3. Razumevanje procesnog modela komunikacije u TA kao lajf kouč veština
4. Aktivno slušanje i primena modela aktivnog slušanja u praksi
5. Ekonomija socijalnom stimulacijom kao osnov za razumevanje ljudske motivacije
6. Diskaunt i disakunt matriks kao osnov za razumevanje ljudske motivacije
7. Psihološke igre, način njihovog prepoznavanja i izlaženja iz istih
8. Igre moći u radnim organizacijama
9. Konflikti i pregovaranje kao lajf kouč tehnika
10. Komunikacija u organizaciji
11. Komunikacija u grupi
12. Ugovori u TA kao lajf kouč tehnika
13. Životni skript kao osnova za „pobedničku i gubitničku“ životnu poziciju u profesionalnom kontekstu
14. Etika i komunikacija

Program će osposobiti kouča da:
✓ Uspostavi pomagački odnos;
✓ Radi unutar jasnog teorijskog okvira;
✓ Ojača svest o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa;
✓ Razvije sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima
komunikacije;
✓ Poveća razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom
✓ Prati i preispituje svoj neprestani profesionalni razvoj uz pomoć mišljenja i procene
drugih;
✓ Postane svestan i suoči se sa ličnim temama i profesionalnim ograničenjima.


Koučing praksa tokom treninga


Trening program će obezbedi da studenti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruženju. Ovo će obično biti formalizovani i ugovoreni kouč odnos. Trening program će obezbediti supervizore koji su iskusni stručnjaci u svojoj oblasti.
Pored ovoga, biće postavljene jasne ugovorne potrebe u vezi:
▪ Etičkih pitanja prakse
▪ Administrativnih pitanja
▪ Dogovora oko plaćanja
▪ Povezanosti i upućivanja drugim stručnjacima i ka drugim uslugama.


Lični razvoj (koučing iskustvo u ulozi klijenta)


Svrha ove komponente treninga je da kod kouča potpomaže rast i razvoj:
▪ Svesti o ličnim temama kako se one pojavljuju u radu i kako mogu uticati na
pomagački proces
▪ Intelektualnog razumevanja i sticanja znanja
▪ Emocionalne zrelosti i prihvatanja sebe i drugih;
▪ Iskustva da se bude u ulozi klijenta unutar jednog formalizovanog profesionalnog
pomagačkog odnosa
▪ Globalne perspektive sebe u odnosu prema svetu.
Teorijska osnova kursa
▪ Osnovni teorijski model
▪ Teorija razvoja ličnosti
▪ Teorija promene i klijentovog napredovanja
▪ Šta je psihološki poremećaj
▪ Etička pitanja
▪ Istorija koučinga i proučavanje bar još dva druga koučing pristupa
▪ Proučavanje kulturnih razlika i osetljivosti za te razlike

Osnovni teorijski model


Osnovni teorijski model je Transakciona analiza kao filozofski pogled na ljude i njihove odnose, kao teorija
ličnosti i razvitka, kao psihoterapijski pristup i kao primena psihološke nauke u svim oblastima ljudskog rada i delovanja: zdravstvu, organizacijama, prosveti i sl. Najšire područje primene TA je psihoterapija, međutim teorija Transakcione analize danas je praktično primenljiva i jedna je od najkompletnijih tehnika za unapređenje komunikacije i njeno suštinsko razumevanje na dubljem, psihološkom nivou. Zato se danas tehnike TA primenjuju za unapređenje komunikacije u: partnerskom odnosu, između roditelja i dece, i unutar radne organizacije u vertikalnom i horizontalnom komuniciranju.


Teorija razvoja ličnosti i psihičkih poremećaja


Analiza Ego stanja, patologije ego stanja i promene ego stanja su osnov za razumevanje psihološkog nivoa poruke koji predstavlja ispravno tumačenje poruke. Kada nastane patologija u ego stanjima (Roditelj, Odrasli, Dete) u vidu isključivanja jednog od ego stanja, dominatnog ego stanja i kontaminacije ego stanja dolazi do brojnih problema u komunikaciji i osnov su za utvrđivanje psihopatologije ličnosti. Takođe, patologija u primanju, davanju, traženju i odbijanju stroukova, odnosno ekonomija socijanom stimulacijom i diskaunt kao otpisivanje situacija, ljudi, problema i sopstvenih kapaciteta da se problem reši su osnov za razumevanje ljudske motivacije posebno u sferi rada.


U ovoj oblasti detaljno će se izučavati:

Model ego stanja; Definicija ego stanja; Strukturalna analiza ličnosti
prvog reda; Strukturalna analiza ličnosti drugog reda; Funkcionalna analiza ego stanja; Primeri promena ego stanja u praksi; Šta je procesni model komunikacije? Komplementarne transakcije; Ukrštene transakcije;
Skrivene transakcije su oblasti koje će pružiti znanje i razumevanje ličnosti i određenih poremećaja; Strouk
ekonomija; Disakunt matriks.


Teorija promene i klijentovog napredovanja


U ovoj oblasti osnova za promenu i klijentovo napredovanje je razumevanje TA koncepta „životnog skripta kao osnova za pobedničku i gubitničku životnu poziciju“ koja nudi pihološko razumevanje i osvešćivanje duboko nesvesnih procesa skripta koji su prisutni i u Odraslom dobu klijenta. Takvo psihološko razumevanje može pomoći da životni skript bude temelj uspeha. Drugi važan koncept za promenu i klijentovo napredovanje jeste razumevanje važnosti Ugovora u TA i sticanje praktično primenljivog znanja o indikatorima dobrog „ugovora o promeni“. Veštine aktivnog slušanja, pregovaranja i razumevanja psiholoških igara, omiljenih psiholoških uloga i igara moći u radnim organizacijama su veoma važan aspekt za postizanje autonomije i napredovanja u privatnom i poslovnom kontekstu.


Uloga kouča


Program edukacija za Koučing iz transakcione analize namenjena je svima koji rade sa ljudima i žele da
razumeju i psihološki nivo komunikacije koji određuje ishod komunikacionog procesa, kao i da usvoje
praktična znanja i veštine koje mogu usmeriti tok komunikacije u željenom pravcu, sa ciljem efikasnijeg i
produktivnijeg rešavanja ličnog i/ili profesionalnog problema.


Istorijat nastanka ovog modaliteta koučinga


Bern je otkrio “ključ” za razumevanje skrivenih motiva u ljudskom ponašanju, koji se prikrivaju socijalnim
transakcijama i komunikacijom, on je zato oformio sopstvenu analizu, a 1958. godina smatra se godinom
osnivanja Transakcione analize. Iako je u početku njena primena bila u oblasti psihoterapije, demistifikacija
teorijskih modela i grafički prikazi koji ovu teoriju čine razumljivom i primenljivom učinilo je to da se danas TA razvila u tri aspekta kao psihoterapijski, edukacijski i organizacioni model primene. TA danas nije samo tehnika za unapređivanje komunikacije u svim sferama ljudskog rada i delovanja, već i sredstvo za primarnu prevenciju i lični rast i razvoj. Danas se više u svetu ne može zanemariti doprinos Transakcione analize u psihologiji, medicini, komunikologiji, psihijatriji i sve više u oblasti organizacionog ponašanja i upralvljanja ljudskim resursima što je osnova za razvoj ovog modaliteta koučinga i organizacione TA.


Proučavanje kulturnih razlika i osetljivosti za te razlike


Kroz razumevanje pojma i modela komunikacije kao osnove za razumevanje procesa komunikacije, steći će se uvid o važnosti konteksta komunikacije, komunkacione tehnologije, delotovornosti komunikacije, što doprinosi podizanju svesti o kulturnim razlikama. Takođe pojmu organizacione kulture u okviru ove
edukacije, kroz temu „Komunikacija u organizaciji“, posvetiće se značajna pažnja, jer je osnova za shvatanje kulturnih razlika i osetljivosti na iste, upravo poznavanje pojma, definicije, oblasti i svrhe impelmentacije i primene organizacione kulture u području organizacije ljudskog rada.


Etička pitanja


Etika i komunikacija je tema kojoj će se posvetiti posebna pažnja u okviru edukacije, jer je edukacija o
postojanju i važnosti primene etičkih principa, ne samo preventivni nivo usmeravanja ljudskog rada u
željenom pravcu, već je i način da se organizaciona kultura primenjuje od strane svih zaposlenih u kompaniji i da se stvori atmosfera poštenja, jednakosti u napredovanju, kompetentnosti, poslovne komunikacije, poslovnog izgleda, transparentnosti i dostpupnosti informacija, zaštite ličnih podataka i prevazilaženje konflikata uz pregovaranje, bez eskalacije. Akcenat je dakle na preventivnoj, a ne represivnoj meri primene etičkih principa preko kodeksa poslovne etike u svim strukama i profesijama.
Etički kodeks: Akreditovani kouč se u svom radu mora pridržavati Etičkog kodeksa prakse Udruženja
za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

O autoru kursa:


Prof. dr Kristina Brajović Car, Sertifikovani Transakcioni analitičar za psihoterapiju i
sistemski porodični savetnik, trener bazičnog ursak 101 iz TA i trener pod supervizijom
naprednog kursa iz TA Evropske asocijacije za Transakcionu analizu.
Docent na studijskim programima Psihologija, Komunikacije i Novinarstvo, Fakultet za
medije i komunikacije, Singidunum Univerzitet u Beogradu.
Predavač na predmetima Psihologija komunikacija, Rast i razvoj ličnosti, Veštine
komunikacije, Psihologija medija, Kvalitativne istraživačke metode.
Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine.
Specijalizirala psihoterapiju u okviru modaliteta Transakciona analiza. Sertifikovani
transakcioni analitičar od 2009. godine. Završila specijalizaciju za sistemsko porodično
savetovanje kao sistemski praktičar (AST sertifikat).
Istraživač je u oblasti interpersonalne dinamike i psihologije individualnih razlika.
Učestvovala je u radu istraživačkog komiteta Evropske asocijacije za Transakcionu
analizu (EATA) od 2012. godine do 2015. godine.
Magistrirala Komunikologiju 2007. godine na Fakultetu za medije i komunikcije.
Doktorirala psihologiju 2014. godine na studijskom program Taos Instituta (SAD) i
Tilburg Univerziteta iz Holandije. Mentor na disertaciji je dr Harlene Anderson, istaknuta
teoretičarka sistemske teorije i rodonačelnica kolaborativnog pristupa u psihološkom
savetovanju, psihoterapiji i koučingu. Doktorat se bavi socijalno konstruktivističkom
kritikom personalne autonomije posmatrane kroz emotivno partnerstvo.

Sa klijentima radi u okviru opšte bolnice Bel Medic (područje zdravstvene psihologije) i
u privatnoj praksi kao psihoterapeut i porodični/partnerski savetnik.


Prof. dr Aleksandra Đurić, Sertifikovani psihološki savetnik u Udruženju za psihoterapiju
savetovanje i koučing Srbije i u Evrospkoj asocijaciji savetnika, psihoterapeut pod
supervizijom, u procesu je polaganja pismenog ispita iz Transakcione analize pri
Evropskoj asocijaciji za transakcionu analizu u oblasti psihoterapije. Predsednik UO
TAUS, Balkanske asocijacije za Transakcionu analizu i osnivač i stavrni vlasnik AKTA,
Udruženja za sticanje, promovisanje i razvoj psiholoških znanja I veština u oblasti
komunikacije u cilju poboljšanja kvaliteta života, u okviru kojeg, pored privatno
psiholško-savetodavnog rada i psihoterapijske prakse, radi i organizuje, obuke,
seminare, edukaciju, radionice iz oblasti primenje psihologije i komunikologije.
Redovni profesor strukovnih studija na Akademiji poslovnih strukovnih studija Beograd, na departmanu za sociološke nauke gde je predavač na predmetima: Sociologija u biznisu, Poslovna etika, Poslovne
komunikacije. Pre izbora u zvanje za redovnog profesora, kao asistent u nastavi, u periodu od 2010. godine do 2014. godine držala je praktičnu nastavu za predmet Organizaciono ponašanje i Ponašanje potrošača. 2017. godine prvi put na Akademiji strukovnih studija formirala je Centar za karijerno vođenje i savetovanje, u okviru kojeg je pored savetodavnog rada sa studentima i profesionalne orijentacije sa budućim brucošima, organizovala javna predavanja i radionice, sa idejom povezivanja teorije i prakse, gde su brojni renomirani stručnjaci iz sveta koorporativnog biznisa, podelili svoja znanja i iskustva sa studentima i zaposlenima Akademije poslovnih strukovnih studija.
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, a 2011. godine u okviru
specijalizacije za grupnog psihoterapeuta u oblasti Transakcione analize, stiče uslove i dobija nacionalni i
evropski Sertifikat za psihološkog savetnika. U oktobru 2014. godine doktorirala je na Fakultetu za kulturu i medije i stekla je naziv doktor komunikoloških nauka, odbranivši tezu „Uticaj hipermedijatizacije celetoida na njihovu ličnost“, nakon čega je Čigoja štampa 2015. godine objavila zapaženu monografiju „Medijasfera u zagrljaju Velikog brata“.
Svoju edukaciju za psihoterapeuta nastavila je u TAUS asocijaciji, a trenutno je u procesu predaje CTA
WRITTEN EXAM, radi kao pomćni edukator za psihološke savetnike u oblasti Transakcione analize u okviru
TAUS – Balkanske asocijacije za Transakcionu analizu.
Kao jedan od najboljih apsolvenata dobila je priliku da volontira u Narodnoj kancelariji predsednika
Republike 2009. godine, u odeljenju za socijalna pitanja, gde je stekla puno iskustva u radu sa ugroženim
kategorijama stanovništva i organizovanju brojnih humanitarnih akcija.