EATA Smernice za postupanje na društvenim mrežama

TAUS kao član Evropske Asocijacije za Transakcionu Analizu dužan je da postupa u skladu sa Smernicama, koje je propisala EATA. Smernice možete pronaći u nastavku teksta.

EATA Smernice za društvene mreže

Uvod

Ove smernice pružaju pomoć EATA članovima u svom prisustvu i učestvovanju na društvenim mrežama. Direktno se odnose na EATA-ine etičke i profesionalne kodekse, kao i žalbene

procedure. Sva udruženja pridružena EATA-i su u obavezi da poseduju Polisu o uslovima korišćenja društvenih mreža, koja je u direktnoj vezi sa sopstvenim etičkim kodeksom, procedurama i protokolima za postupanja u slučajevima žalbi.

Svi članovi EATA-e su istovremeno i članovi pridruženog nacionalnog/regionalnog udruženja te se preporučuje da postupaju po smernicama iz usvojene Polise o uslovima korišćenja društvenih mreža. 

Nacionalni zakoni

EATA postupa u skladu sa Švajcarskim zakonom za pitanja koja se tiču zaštite podataka. Sve asocijacije pridružene EATA-i će poštovati zakonske zahteve svojih nacionalnih zemalja koje se odnose na upravljanje i zaštitu podataka.

Povezanost društvenih mreža i EATA etičkog kodeksa

EATA kodeksi koji se odnose na obaveze etike i profesionalne prakse podjednako se primenjuju na onlajn i offline ponašanja. Isti zahtevi za obezbeđivanjem etičkog i profesionalnog postupanja, iznošenja stavova i procena primenjuju se u okviru društvenih mreža kao i izvan njih. To znači da u slučaju pokretanja EATA žalbenih protokola i procedura, iste mogu i treba primenjivati na online aktivnosti,  onda kada je to neophodno, a u svim važnim i relevantnim oblastima za samu EATA-u.

Svi članovi EATA-e poseduju članstvo u pridruženoj asocijaciji, čiji će etički kodeksi i protokoli u slučaju žalbi biti primenjivani i na online aktivnosti.

Profili na društvenim mrežama i uslovi o privatnosti

Članovi EATA-e treba da održavaju svesnost o tome da je izvesno da će klijenti, vršnjaci, kolege i ostali profesionalci iz branše moći da pristupe vašim profilima. Imajte na umu da, kada su u pitanju sopstveni profili na društvenim platformama, obuhvatite isključivo one strane sa kojima želite da budete profesionalno dovedeni u vezu. Obezbedite uvek ažuriranost profila i razmotrite koliko čvrstu granicu treba da postavite između svog privatnog i profesionalnog života. Podstičemo praktičare da razdvoje javno od privatnog koliko god je moguće. Najzad, trebalo bi imati na umu da većina objava deljenih onlajn ne može biti zaštićena. Sve online objave moraju biti razmotrene iz ove perspektive.

Vaša profesionalna reputacija

Pobrinite se da budete upoznati sa Polisom o uslovima korišćenja društvenih mreža svoje asocijacije, s obzirom da ste u obavezi da se iste pridržavate. Članovi EATA-e mogu biti prepoznati kao modeli na koje se ugleda, te je dobra ideja biti svestan kakvog uticaja može imati sve što objavite onlajn. Imate određene odgovornosti koje proizilaze iz Vašeg profesionalni statusa i odgovornosti koje proizilaze iz članstva u EATA-i. Pored toga imate odgovornost prema EATA zajednici, kolegama i pridruženim asocijacijama čiji ste član. Dodatno, imaćete osećaj šire odgovornosti za sopstvene vrednosti i za svet kakav želite, čemu će prisustvo na društvenim mrežama doprineti.

Pobrinite se da budete upoznati sa  Polisom o uslovima korišćenja društvenih mreža svoje asocijacije, s obzirom da ste u obavezi da se iste pridržavate. 

Dobra je ideja, takođe, voditi računa o uticaju  koji može imati sve što objavite onlajn na Vaš profesionalni ugled, na Vaše klijente, Vaše kolege, samu EATA-u i pridruženu asocijaciju čiji ste član.

Vaš rad kao transakcionog analitičara

Onlajn se primenjuju uobičajena oflajn razmatranja – osigurajte privatnost, poštujte odgovarajuće granice i izbegavajte štetne dvojne odnose.

Vaše reči onlajn

Koristite jezik poštovanja, koji odražava učtivost i uviđajnost i koji ohrabruje i podstiče komunikaciju. Učestvujte u debati i iznošenju kritičkog mišljenja sa posvećenošću i strašću, ali ostanite u okviru EATA kodeksa, koji je naša zajednica usvojila kao bazične etičke standarde za otvorenu, energičnu i podržavajuću zajednicu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.