JA SAM OK – TI SI OK U MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA U VREME KORONE

Nalazimo se u jednom specifičnom društvenom i psihološkom kontekstu. Dve krajnosti koje se mogu javiti jesu: negacija ozbiljnosti situacije i „smeh ispod vešala“ sa jedne strane i potpuni fokus na informacije i teme vezane za korona virus sa druge strane. Obe strategije ne doprinose odraslom rešavanju problema u sada-i-ovde. Ne postoji jednostavno rešenje i magični odgovor, koji može pomoći pojedincima da se izbore sa velikom dozom često oprečnih i na momente preplavljujućih informacija i saveta putem sredstava masovnog komuniciranja i socijalnih mreža. Pristup tome je individualan, da li su to rituali, razonode, fizička aktivnost i aktivnost u vidu online edukacija, razgovor sa stručnim licem i sl.

Sa aspekta Transakcione analize (TA), postoje određene psihološke zakonitosti, koje doprinose razvoju ili stagnaciji, a to su: „Dekontaminacija Odraslog“; „Dramski trougao“ i razlikovanje Odraslog ego stanja i Negujućeg Roditelja od Negativnog Kritičkog roditelja i Buntovnog Deteta u komunikaciji.

Dekontaminacija Odraslog u kriznim situacijama podrazumeva proširivanja svesnosti o tome da li smo u Odrasloj proceni situacije i realnosti, a na osnovu činjenica i argumenata u sada-i-ovde, ili je pak Odrasli kontaminiran sadržajima iz ego stanja Roditelj (npr. ako je Negativni Kritikujući Roditelj u pitanju manifestovaće se kroz snažnu ideološku priklonjenost, vrednosnu procenu drugih, osuđivanje, projekciju loših namera i karakteristika na druge uz veličanje značaja sopstvenih vrednosti i mišljenja kao jedino ispravnih. Kada se Odraslo ego stanje kontaminira sadržajem iz Roditelja, postoji opasnost nesvesnog zauzimanja uloge Progonioca. Ukoliko je Odrasli kontaminiran sadržajima iz ego stanja Dete, postoji opasnost da se realnost boji trenutnim emocijama koje osoba doživljava i da se na osnovu toga donese kognitivni zaključak.  U toj situaciji, umesto Odraslog, može dominirati hiperadaptirano ili buntovno Dete. Važno je da Odraslo ego stanje bude dostupno i da vrši funkcionalni monitoring u kriznim situacijama. Funkcionalno Odraslo ego stanje, van roditeljskog vrednovanja i van dečijih fantazija, objektivno validira realnost. U praksi najčešća je dupla kontaminacija ego stanja.

Izlazak iz „Dramskog trougla“, takođe od velike je pomoći u kriznim situacijama. Neautentična uloga Spasioca, Žrtve i/ili Progonioca, rezultira psihološkim igrama i emotivnom naplatom, koja je neadekvatna zamena za socijalnu validaciju i vodi ka obrtu i odstupanju u odnosu na početne uloge i početno ego stanje. Takve razmene mogu biti komplementarne i trajati u nedogled, sve dok jedna osoba ne odluči da iz takve transakcije izađe. Na kraju psihološke igre nema pobednika i autentične razmene  pažnje i uvažavanja, čak ni one korektivne. Osobe završe sa neautentičnim osećanjima tuge, ljutne, zbunjenosti, konfuzije i sl. Ova strategija više nije adekvatna Odraslom rešavanju problema u sada-i-ovde.

Na kraju, ali ne manje važno je razlikovanje transakcionih podsticaja koji dolaze iz određenog ego stanja. U ovoj situaciji, u kojoj se svi kolektivno nalazimo, važno je više koristiti transakcione podsticaje iz pozitivnih ego stanja (npr.  iz Odraslog i Negujućeg roditelja), jer će taj transakcioni podsticaj stimulisati odgovor iz pozitivnog ego stanja druge osobe. Transakcioni podsticaj iz Negativnog Kritičkog Roditelja najčešće rezultira odgovorom iz buntovnog ego stanja Dete druge osobe. Suprotno tome, npr. transakcioni podsticaj iz Negujućeg Roditelja ima za cilj da umiri uznemireno ego stanje Dete kod druge osobe, koja je potom spremnija da čuje podsticaj iz Odraslog ego stanja, što rezultira zadržavanjem „Ja sam Ok-Ti si Ok“ životne pozicije i povećava šansu za efikasno rešenje problema. Preslikano na situaciju u kojoj se nalazimo u prvom talasu udara virusa imali smo eksternalizovano ego stanje Roditelja u vidu restrikcija kretanja i uvođenje vanrednog stanja. U toj situaciji građani su se adaptirali, svako na svoj način. Ego stanje Odraslog nije bilo aktivno. Informacije koje smo dobijali su bile konfuzne i neusklađene, te su ljudi najmanje vremena provodili u ego stanju Odraslog, a najviše u ego stanju Dete u želji da ih neko razuveri u tome da je situacija opasna i ozbiljna. Mere su ukinute u potpunosti. Odraslo ego stanje ostaje kontaminirano strahom i nepoverenjem. Ipak, Negativno Slobodno Dete uspeva u potpunosti da zaboravi na stalno aktuelan apel da se oprez i odgovornost zadrži i da sa nadzor sa Države dadilje prebacuje na odgovorne građane. Ove mere nisu uspele iz gore pomenutih razloga. Zdravstvena situacija se pogoršava, buntovnost eskalira, a uteha i odgovornost traži na jedinom mestu koje je u datim okolnostima logična adresa – Roditelju.   

Početna tačka treba da bude:

  • Više slušanja, manje nametanja sopstvenih stavova
  • Više solidarnosti, empatije i tolerancije na različitost, manje podela i otpisivanja drugih
  • Više „Ja sam Ok-Ti si Ok“, manje podela na „Ja/Mi i Oni“

Prof. dr Aleksandra Đurić, CTA(pt), 101 trener

Prof. dr Kristina Brajović Car, PTSTA(pt), trener i supervizor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.