WINTER SCHOOL OF TRANSACTIONAL ANALYSIS AND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HUMANISTIC MODALITIES IN PSYCHOTHERAPY

Theme of the Conference   An international professional event that will assemble trainers engaged in postgraduate education and science, clinicians, psychotherapists, advisors and supervisors with research experience in the application of Transactional Analysis. The theme of the Congress is Transactional Analysis at Work: Theory supported […]

ZIMSKA ŠKOLA TRANSAKCIONE ANALIZE I MEDJUNARODNI SKUP HUMANISTIČKIH PSIHOTERAPIJSKIH MODALITETA

PLAN I PROGRAM SKUPA Međunarodni skup koji okuplja edukatore angažovane u visokom obrazovanju i nauci, kliničare, psihoterapeute, savetnike i supervizore sa istraživačkim iskustvom u primeni Transakcione analize. Tema kongresa je Transakciona analiza na delu: Teorija podržana istraživanjima. Predavači će tokom skupa predstaviti rezultate svojih aktuelnih […]

Učešće članova TAUS na DPP 2016

Kao studenti Departmana za psihologiju (FMK-a), Ognjen Vukotić, Milica Ožegović, Patrick Ellersich i Marijana Krstić izlagali su svoja kvalitativna istraživanja na Danima primenjene psihologije, na Filozofskom fakultetu u Nišu, 30.09.2016. u okviru sekcija za razvojnu psihologiju i mentalno zdravlje. Teme istraživačkih radova štampanih u Zborniku […]